A few photos of John Markis celebrating while sporting white . . .